Zniesławienie przykłady kar prosto z sal sądowych

Zniesławienie przykłady kar prosto z sal sądowych

Zastanawiasz się co grozi za zniesławienie lub zniewagę innej osoby? Poznaj 8 prawdziwych sytuacji prosto z sal sądowych.

PRZECZYTAJ DO KOŃCA jeśli chcesz wiedzieć jaka kara została wymierzona sprawcom, kto najczęściej pada ofiarą zniewagi. Jakie koszty sądowe ponieśli sprawcy i co ze zniesławieniem na facebooku, wobec pracownika lub policjanta.

Przykład 1. Zniesławienie

Chybione jest bowiem twierdzenie skarżącego, jakoby funkcjonariusze policji nie byli w stanie w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości wskazać, jakimi słowami oskarżony rzekomo miał ich wyzywać.

Kara 6 miesięcy pozbawienia wolności za znieważenie funkcjonariuszy Policji zawieszona na okres próby lat 2.

Wyrok II Ka 33/15

Przykład 2. Zniewaga

w dniu 10 lipca 2014 roku  H. (…) w obecności funkcjonariusza KPP w B. znieważyła oskarżyciela prywatnego P. R. słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, tj. o przestępstwo z art. 216 § 1 kk (…)

Świadek M. K. nie potwierdza w szczególności ani faktu znieważenia oskarżyciela prywatnego przez oskarżoną przytaczanymi przez niego i ustalonymi w uzasadnieniu słowami wulgarnymi, ani też faktu czterokrotnego uderzenia oskarżyciela prywatnego – dwa razy w policzek i dwa razy zaciśniętą ręką w klatkę piersiową przez oskarżoną.

Kara grzywny w wymiarze 20 stawek dziennych. Wysokość 1 stawki dziennej to 20 zł.

Wyrok II Ka 4/16

Przykład 3. Znieważenie policjanta

Oskarżony T. L. został uznany winnym tego, że w dniu 21 maja 2012 r. w miejscowości S. woj. (…) używając słów powszechnie uznawanych za obelżywe znieważył umundurowanego funkcjonariusza Policji mł. asp. S. T. i nieumundurowanego funkcjonariusza Policji mł. asp. A. C.,podczas i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych oraz działając wspólnie i w porozumieniu z P. C., zmuszał umundurowanego funkcjonariusza Policji w osobie mł. asp. S. T. do zaniechania prawnej czynności służbowej polegającej na zatrzymaniu D. L., w ten sposób, że stosując przemoc odciągnęli wymienioną od interweniującego policjanta, czym umożliwili jej ucieczkę.

Za czyn ten na podstawie art. 224 § 2 kk w zw. z art. 11 § 3 kk Sąd Rejonowy skazał oskarżonego na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności. 

Wyrok II Ka 698/15

Przykład 4. Znieważenie Prezydenta Polski

Po rozpoznaniu dnia 21 lipca 2020r. i 31.07.2020r. sprawy: M. I. oskarżonego o to, że: w dniu 20 lutego 2020 roku podczas spotkania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej A. D. z mieszkańcami Ł. publicznie znieważył go słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe i ośmieszające, umieszczonymi na transparencie (…)

M. I. przybył na wiec, kiedy Prezydent stał już na scenie. Oskarżony stał w tłumie ludzi, na chodniku przy ul. (…). Nad swoją głową trzymał oburącz przygotowany przez siebie transparent koloru białego o wymiarach 890mm na 1020 mm, na którym widniał napis w kolorze czarnym o treści: \”mamy durnia za prezydenta\”, pod którym w lewym dolnym rogu widniały inicjały: L.W. Oskarżony stał wśród grupy osób, które wykrzykiwały różnego rodzaju hasła m.in. krzyczeli \”A. duda to obłuda\”, \”A. D. pod trybunał\”.

Sąd uniewinnia od zarzucanego czynu, a koszty sądowe przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Wyrok IV K 74/20 

Przykład 5. Wyzwiska nieletnich

W dniu 24 maja 2019 roku około godz. 14.30 w G. przy ul. (…) nieletnia znieważyła pokrzywdzoną A. S. słowami powszechnie uznanymi za obelżywe oraz obraźliwym gestem tj. o czyn z art. 216§1kk

Sąd uznał, iż wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne i na podstawie art. 66§1i §2 kk, art. 67§1 kk warunkowo umorzył postępowanie karne wobec A. B. na okres próby 1 (jeden) roku . Dodatkowo zasądza od oskarżonej na rzecz A. S. kwotę 2000 ( dwa tysiące) złotych tytułem zwrotu poniesionych przez oskarżycielkę prywatną kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru.

Wyrok II K 234/19

Przykład 6. Zniesławienie na facebooku

Oskarżona o to, że: w dniu 20 maja 2016 roku działając publicznie za pośrednictwem ogólnodostępnego portalu społecznościowego (…), umieszczając pod wizerunkiem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej A. P. wpis o treści: „(…)”, nawoływała do popełnienia czynu określonego w art. 119 § 1 k.k. poprzez zastosowanie wobec posła  przemocy w postaci naruszenia nietykalności cielesnej z powodu jej przynależności politycznej.

Sąd wymierzył karę 100 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda stawka, zasądzając nadto od oskarżonej na rzecz oskarżycielki posiłkowej A. P. kwotę 300 złotych tytułem zwrotu poniesionych przez oskarżycielkę kosztów procesu oraz wymierzył oskarżonej opłatę w wysokości 100 złotych.

Wyrok II AKa 218/18

Przykład 7. Zniesławienie pracownika

M. pomówił A. D.  o to, że korzysta z telefonu służbowego do celów prywatnych, w ten sposób naraził na utratę zaufania pracodawcy firmy (…) w dniu 26.07.2015 r. w P. znieważył A. D.  używając w stosunku do niego słów uznawanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe, tj. o czyn z art. 216 § 1 k.k. i w tym samym miejscu i czasie naruszył nietykalność cielesną A. D. uderzając go trzymaną torbą z zakupami

Sąd wymierza mu karę grzywny w ilości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 10 (dziesięciu) złotych

Wyrok

Przykład 8. Zniesławienie radnego

W trakcie obrad Rady Miejskiej w J. w budynku MGOK przy ul. (…) w J. woj. (…) znieważył funkcjonariusza publicznego I. C. używając obraźliwych wyzwisk podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art.226§1kk skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 70 (siedemdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesiąt) złotych. II.  Na podstawie art. 43b kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego odpisu w budynku Urzędu Miejskiego w J. przy ul. (…) (…), na tablicy ogłoszeń przez okres trzech miesięcy. II.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 350 ( trzysta pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami sądowymi w kwocie 70 ( siedemdziesiąt) złotych.

Wyrok II K 131/15

Czym różni się zniesławienie od pomówienia? – LINK

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top