Czy można unieważnić umowę. Jak bezpiecznie unieważnić umowę - porady mecenas Natalii Nuutinen

Jak legalnie unieważnić umowę 2023

Są takie umowy których zawarcie okazało się błędem. Są takie umowy, z których należy wymiksować się najszybciej. Są takie umowy, które po prostu szkodzą.

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się jak można legalnie unieważnić niechcianą umowę. A także poznasz różnicę między unieważnieniem umowy a rozwiązaniem umowy.

Czy można unieważnić umowę?

Tak, można unieważnić niemal każdą umowę. Prawo precyzyjnie reguluje w jakich wypadkach można unieważnić niechcianą lub niezgodną z prawem umowę. Przede wszystkim do unieważnienia umowy może dojść w wyniku tzw. wad w oświadczeniu woli. Ale jest też kilka innych przypadków, których skutek można uznać za podobny do unieważnienia umowy. Zapoznaj się z poniższą listą instytucji prawnych umożliwiających „unieważnienie” umowy:

Przeczytaj także: Jak wymiksować się z niekorzystnej umowy – link

Przyczyny unieważnienia umowy

1. Wady oświadczenia woli

Wady oświadczenia woli to okoliczności, które uzasadniają możliwość uchylenia się od czynności prawnej dotkniętej wadą. Zawarcie umowy jest czynnością prawną. Kodeks cywilny precyzyjnie wymienia wady oświadczenia woli, które uprawniają do domagania się „unieważnienia” umowy. Wady oświadczenia woli to:

  • brak swobody lub świadomości zawierania umowy
  • zawarcie umowy pod pozorem
  • zawarcia umowy w wyniku błędu
  • w wyniku podstępu
  • pod groźbą
  • w wyniku błędu tzw. posłańca

2. Rygor zawarcia umowy w odpowiedniej formie pod groźbą nieważności

Kodeks cywilny reguluje kilka rodzaju rygorów czynności prawnych. Jeden z nich stanowi o tym, że pewne czynności prawne (a przypominam umowa jest czynnością prawną) muszą być zawieranie w odpowiedniej formie pod rygorem nieważności.

Przykład: Umowa o sprzedaż nieruchomości musi być zawierana w formie aktu prawnego.

3. Bezwzględna nieważność czynności prawnej z art. 58. kodeksu cywilnego

Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna (…) § 2 Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (…)

Art. 58 par. 1 kodeksu cywilnego

4. Brak spełnienia wymogów essentialia negotti dla danego rodzaju umowy

Kodeks cywilny wyróżnia umowy nazwane i nienazwane. Każdy rodzaj umowy ma własne tzw. essentialia negotti czyli niezbędne elementy dla ważności danej umowy.

Przykład: Umowa sprzedaży musi zawierać przedmiot sprzedaży i cenę. Bez tych elementów trudno mówić o legalnej umowie sprzedaży a więc taki dokument de facto nie jest umową sprzedażą więc można go w potocznym rozumieniu „unieważnić”.

5. Zaprzeczenie głównym zasadom kodeksu cywilnego

Są takie zasady zawierania umów, których nie wolno lekceważyć. Umowy mają być przede wszystkim równoważne dla obu umawiających się stron. W wyniku pokrzywdzenia jednej ze stron niesprawiedliwymi lub abuzywnymi klauzulami, można wystąpić do sądu o unieważnienie umowy.

6. Bonus. Klauzula odstąpienia od umowy, klauzula odstępnego.

Klauzula odstąpienia od umowy i klauzula odstępnego (brzmią podobnie ale to dwie różne klauzule umowne) to specjalne zapisy w umowach które umożliwiają jednej stron „odstąpienie od umowy” czyli zachodzi skutek prawny taki jakby umowa nigdy nie została zawarta, a spełnione świadczenia należy sobie zwrócić. W potocznym rozumieniu można więc uważać skorzystanie z takiej kla jako „unieważnienie” umowy.

Skutkiem unieważnienia umowy jest taka fikcja prawna jakby umowa nigdy nie została zawarta.

Unieważnienie vs. rozwiązanie umowy. Najważniejsze różnice

Czym różni się unieważnienie umowy od rozwiązania umowy? Rozwiązanie umowy następuje w wyniku albo upłynięcia czasu jeżeli została zawarta na czas określony lub w wyniku skorzystania z klauzuli wypowiedzenia umowy. Skutkiem więc jest wykonanie całkowite umowy lub przerwanie jej wykonywania w trakcie w wyniku np. za porozumieniem stron.

Unieważnienie umowy to natomiast całkowite „skasowanie” umowy jakby nigdy nie była zawarta. Spełnione świadczenia, czy tylko ich cześć należy sobie wzajemnie zwrócić.

3 sposoby na unieważnienie umowy

1.Złożenie odpowiedniego oświadczenia drugiej stronie

Aby „unieważnić” umowę na podstawie wad oświadczenia woli należy złożyć drugiej stronie kontraktu odpowiednie oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych danej czynności prawnej.

2. Unieważnienie umowy przez sąd

Od umowy zawartej w sposób nieważny, sprzeczny z zasadami kodeksu cywilnego, krzywdzącej lub niezgodnej z zasadami współżycia społecznego można zgłosić zarzut nieważności sądu w postaci roszczenia/pozwu o stwierdzenie nieważności danej czynności prawnej.

3. Skorzystanie z odpowiedniej klauzuli umownej

Zapłata kwoty odstępnego lub złożenie oświadczenia drugiej stronie w odpowiedniej formie na podstawie klauzuli odstępnego lub odstąpienia od umowy (oczywiście jeśli takowa w umowie występuje) będzie wystarczająca aby niejako ją „unieważnić.”

Co dalej?

Napisz w komentarzu pod tym artykułem, jeśli któreś z pojęć prawnych w dalszym ciągu jest dla ciebie niejasnym to postaram się napisać kolejny artykuł na ten temat. Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie twojej umowy pod względem istnienia przesłanek do stwierdzenia jej nieważności skorzystaj z mojej oferty konsultacji na stronie: link do mojej kancelarii

Analiza umowy pod względem przesłanek nieważności – link

1 myśl o “Jak legalnie unieważnić umowę 2023”

  1. Dzień dobry,

    Czy przy unieważnieniu umowy na podstawie wad oświadczenia woli wystarczy jedynie przedłożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych czynności prawnej drugiej stronie [ze wskazaniem przyczyny] czy istnieją jakiejś przesłanki nieważności dla takiego przedłożenia?

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top