Demoralizacja-a-zaklocanie-porzadku-publicznego-Jak-uniknac-przymusowego-leczenia-alkoholowego

Czym różni się demoralizacja od zakłócania porządku publicznego

Demoralizacja małoletnich i zakłócanie porządku publicznego to dwie z czterech przesłanek które zadecydują o tym czy sędzia wyśle osobę na przymusowe leczenie odwykowe

przymusowe leczenie odwykowe

Przymusowe leczenie odwykowe to instytucja prawna, która uprawnia Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do złożenia do sądu wniosku o leczenie osoby podejrzanej o nałóg alkoholowy. Jednak sam stan uzależnienia nie wystarczy aby sądowo nałożyć na kogoś obowiązek leczenia.

Przymusowe leczenie odwykowe zachodzi wtedy gdy oprócz stanu uzależnia od alkoholu zachodzą jednocześnie cztery inne ważne przesłanki prawne:

 • demoralizacja małoletnich,
 • rozkład życia rodzinnego,
 • zakłócanie spokoju,
 • zakłócanie porządku publicznego.

Dziś zajmiemy się różnicami prawnymi pomiędzy demoralizacją a zakłócaniem porządku publicznego w kontekście sposobów na uniknięcie przymusowego leczenia odwykowego.

ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Przesłanki prawne które dają sądowi prawo do nałożenia na osobę obowiązku leczenia odwykowego bądź to w sposób ambulatoryjny bądź w zakładzie zamkniętym są bardzo ściśle określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości w art. 24.

Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują
rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Sama ustawa nie zawiera definicji demoralizacji ani zakłócania porządku publicznego dlatego ich definicji szukamy w innych miejscach (słowniku języka polskiego, kodeksie wykroczeń karnych).

Demoralizacja to stan odejścia od powszechnie znanych i cenionych norm społecznych.

Porządek publiczny to stan mający zapewnić mieszkańcom danego obszaru bezpieczne i spokojne korzystanie z miejsc postrzeganych jako publiczne.

przykłady demoralizacji

Zachodniopomorska Policja podała listę zachowań, przez które postrzega małoletniego jako osobę zdemoralizowaną. Są to:

 • używanie wulgarnego słownictwa
 • wagarowanie,
 • wandalizm,
 • ucieczki z domu,
 • przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,
 • stosowanie agresji i przemocy
 • palenie papierosów,
 • spożywanie alkoholu,
 • zażywanie narkotyków,
 • udział w destrukcyjnych subkulturach i sektach.

Link – Zachodniopomorska Policja o demoralizacji

Czytaj także – WNIOSEK O UCHYLENIE PRZYMUSOWEGO LECZENIA – link

Demoralizacja małoletnich to także wykroczenie uregulowane w kodeksie wykroczeń w art. 105

Art.  105.  §  1. Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo, w tym (…) i wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

kodeks wykroczeń

Oznacza to, że każde zachowanie które nakłania albo dopuszcza do wyżej wymienionych zachowań można uznać za stan demoralizacji małoletniego. Z praktyki zawodowej wiem, że sądy często postrzegają nadmierne picie alkoholu w obecności małoletnich za zachowanie demoralizujące młodzież.

przykłady zakłócania porządku publicznego

Za zakłócanie porządku publicznego uznaje się zachowania gorszące w miejscach publicznych takie jak:

 • miejsca rekreacji,
 • miejsca wypoczynku,
 • miejsca komunikacji publicznej,
 • miejsca edukacji

utrzymywane i finansowane z budżetu Państwa lub gminy (i miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego).

Dodatkowo. Zakłócanie porządku publicznego to wykroczenie.

Wykroczenie te reguluje kodeks wykroczeń karnych w art. 51.

Art.  51. §  1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Kodeks wykroczeń

Tak więc zachowaniami zakłócającymi porządek publicznym będą szczególnie:

 • krzyk
 • hałas
 • alarm
 • wybryki godzące w spokój i wywołujące zgorszenie u innych osób korzystających w tym samym czasie z tych samych miejsc publicznych

podsumowanie – różnice prawnie

Demoralizacja małoletnich i zakłócanie porządku publicznego to dwa odrębne pojęcia prawne. Oba te zachowania są karalne z perspektywy kodeksu wykroczeń – mandatem wystawianym przez Policję ale także są przesłankami do orzeknięcia przymusowego leczenia odwykowego wobec osoby, która dopuszcza się takich zachowań w związku z nadużywaniem alkoholu.

Istnieje jednak szereg sposób, dzięki którym można próbować te argumenty aby zwiększyć własne szanse na uniknięcie przymusowego leczenia sądowego.

Co dalej

\"Natalia

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top