Natalia Kowalonek radca prawny - czy wezwanie do zapłaty może być nieważne

Czy wezwanie do zapłaty może być nieważne?

Od kilku lat nieprzerwanie mamy wysyp wezwań do zapłaty, a to ze względu na to że państwo polskie bardzo uprościło zasady wydawania takich szybkich nakazów zapłaty.

Ja w początkach swojej kariery prawej sporządzałam wiele wezwań do zapłaty jak i zaskarżałam nakazy zapłaty w kancelarii swojego patrona, dlatego dziś przekażę Ci kilka kluczowych kwestii prawnych jeśli chodzi o legalność wezwań do zapłaty abyś nigdy więcej nie dał/-a się nabić w butelkę

Do sedna -czym jest a czym nie jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to pismo przed procesowe w postepowaniu o doprowadzenie do spłaty tzw. „długu.” Dług może być rzeczywiście nieopłaconą w czasie fakturą lub niespełnioną czynnością lub może być zupełnie nieistniejący czy nawet przedawniony.

Czym nie jest wezwanie do zapłaty? Nie jest pismem którego trzeba się mocno obawiać, i reagować na nie chaotycznie i ze wzburzeniem.

Bo z prawniczego punktu widzenia – każde oficjalne pismo należy w pierwszej kolejności podważyć. A jak podważać legalność wezwania do zapłaty? Trzeba poznać zasady prawne regulujące funkcjonalnie pisma jakim jest wezwanie do zapłaty.

Podstawy prawne wezwania do zapłaty

Trudno szukać wyraźnej regulacji prawnej dotyczącej wezwania do zapłaty. Podstawy prawnej należy szukać w Dziale II Kodeksu Cywilnego pod tytułem: „Skutki niewykonania zobowiązań” oraz w Dziale V. Kodeksu postępowania cywilnego pod tytułem: „Postępowanie nakazowe i upominawcze”.

Kodeks cywilny w art. 476 stanowi aby:

art. 476.

Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

kodeks cywilny

Tak jak widzisz przepis ten nie do końca poprawnie wskazywany jest przez innych za podstawę wezwania do zapłaty, ponieważ ten przepis wymaga go jedynie w sytuacji gdy termin płatności nie został oznaczony, a jednak w większości przypadkach przede wszystkim w fakturach, taki termin płatności jest jednak dokładnie oznaczony np. 10 lub 14 dni po otrzymaniu faktury.

Art. 476. kodeksu cywilnego służy też przede wszystkim ustaleniu momentu powstania stanu „zwłoki”. A więc dokładnego dnia po którym świadczenie staje się wymagalne i można zacząć naliczać odsetki i rozpocząć kroki prawne w celu odzyskania należności.

prawdziwa podstawa prawna

Regulacji prawnej więc dot. wezwania do zapłaty należy szukać przede wszystkim w innym kodeksie – w kodeksie postępowania cywilnego. Powstał tam cały dział regulujący specjalne przyspieszone tryby sądowe a więc postępowanie nakazowe i postępowanie uproszczone które niewiele się od siebie różnią a ich jedynym celem jest przyspieszenie wydawania wyroków sądowych w tzw. „prostych sprawach”.

Zgodnie z powyższymi przepisami, wierzyciel może wystąpić do dłużnika z wezwaniem do zapłaty, informując go o zaległych płatnościach oraz wymagając uregulowania zobowiązania w określonym terminie. Wezwanie to nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania sądowego, ale stanowi swoisty etap poprzedzający ewentualne kroki prawne.

Z prawnego punktu widzenia wezwanie do zapłąty jest więc w większości sytuacjach fakultatywnym czyli dobrowolnym pismem jednakże w praktyce jest on często niezbędny aby móc skorzystać z jednego z przyspieszonych trybów sądowych i uzyskania nakazu zapłaty, ponieważ sądy traktują jego brak – jako brak polubownej próby rozwiązania problemu, która jest obecnie wymagana w kluczowym przepisie prawnym czyli art. 187 kodeksu postępowania cywilnego który regulują jak pisma „prawne” powinny wyglądać a ten stanowi aby ująć w nim informację czy podjęto polubowne rozwiązanie sprawy.

Art.  187.  

§  1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

11oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;

2) wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

kodeks postępowania cywilnego

Wezwanie do zapłaty – kluczowe kwestie prawne do zapamiętania

Wezwanie do zapłaty nie ma więc własnej regulacji dot. jego formy zatem każdy prawnik lub wierzyciel samodzielnie ustala jego treść. Dlatego ważne jest aby wiedzieć jakie elementy będą decydowały o tym czy jest on pismem legalnym – czyli takim który może wywrzeć jakieś skutki czy tylko „straszakiem” któremu brakuje istotnych elementów i jest jedynie pismem nazwanym wezwaniem do zapłaty a z punktu prawnego w cale takim nie jest.

Do zapamiętania

  • wezwanie do zapłaty może być dobrowolnym lub wymaganym pismem prawnym
  • jego zadaniem jest ustalenie dnia wymagalności roszczenia czyli dnia od którego można zacząć naliczać odsetki i rozpocząć kroki prawne
  • służy dobrowolnemu spełnieniu świadczenia w sposób pozasądowy czyli polubowny
  • służy możliwości skorzystania z przyspieszonego trybu wydania nakazu zapłaty w postępowaniu w trybie nakazowym lub uproszczonym
  • jest w praktyce niezbędny aby móc skorzystać z przyspieszonego trybu wydania nakazu zapłaty w trybie nakazowym lub uproszczonym.

Do sedna- Czy wezwanie do zapłaty może być nieważne?

Tak. Istnieje możliwość, że w prawdzie otrzymasz pismo zatytułowane: wezwanie do zapłaty i zaczniesz się nim przedwcześnie stresować zanim sprawdzisz czy w istocie jest ono legalnym wezwaniem do zapłaty. Aby takim było musi przecież:

  • istnieć dług. A to nie takie oczywiste -bo sytuacja że ktoś wystawia fakturę np. za świadczenie które nie było np. zamówione, ustalone umową lub w ogóle niewykonane nie czyni z ciebie dłużnika. Dług może być też przedawniony,
  • musi być ustalony poprawnie dzień wymagalności.
  • musi być poprawnie doręczone z terminami, do właściwej osoby we właściwy sposób i wiele więcej.

Tak jak więc widzisz istnieje szereg punktów które trzeba sprawdzić zanim zacznie się myśleć jak lub czy odpowiadać lub nie na wezwanie do zapłaty.

Jak sprawdzić czy wezwanie do zapłaty jest nielegalne?

Każdy prawnik ma swój sposób praktyki analizowania wezwania do zapłaty, ponieważ istnieje wiele rzeczy uregulowanych w różnych miejscach kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i szeregu innych ustaw. Ja w swojej praktyce i ze swojego doświadczenia przygotowałam własną tzw. checklistę czyli listę kontrolną punktów które sprawdzam aby ustalić legalność lub jej brak pisma które otrzymał klient.

p.s. Napisz hasło: LISTA KONTROLNA LEGALNOŚĆI WEZWANIA DO ZAPŁATY w sekcji komentarzy pod tym artykułem to przygotuję taki dokument do pobrania.

Chcesz wiedzieć co robić gdy wezwanie do zapłaty okaże się nielegalne?

Napisz mi w sekcji komentarzy pod tym artykułem: NIELEGALNE WEZWANIE DO ZAPŁATY a przygotuję o tym osobny artykuł. Na dziś – nie stresuj się, nie podejmuj gorączkowych działań a zacznij od tych podstawowych. Zapisz datę otrzymania pisma. Sprawdź adresata. Sprawdź adres i zacznij myśleć o argumentach które czyni albo otrzymane pismo albo stan istnienia długu nielegalnym. Pozdrawiam, cześć. mec. Natalia K. Nuutinen

LISTA LEGALNOŚCI wezwania wezwania do zapłaty

A co gdyby okazało się że jesteś pomawiany o bycie dłużnikiem – którym nie jesteś? Wtedy zapoznaj się z tym artykułem – link i dowiedz się więcej o przeprosinach sądowych.

Obejrzyj wideo

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top